číslo 2/2016Celé číslo ke stažení jako PDF (32,5 MB)

A. Recenzovaná část
Turismus a jeho dopady na světové kulturní dědictví jako významná kapitola Management Planu
Jitka Šrejberová (Národní památkový ústav, Generální ředitelství Praha)
Cesta k prvnímu českému památkovému zákonu
Michal Novotný (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)
Zapomenutá dílna B. Škarda z Brna
Joanna Nowak (samostatný badatel)
Hostýnská zakázka Viktora Foerstera ve světle písemných pramenů
Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
B. Nerecenzovaná část
Porovnání fixativů pro techniku pastel
Kateřina Beranová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
Restaurování suchého pastelu na papíru: Portrét ženy v zeleném od Karla Špillara
Jana Háková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
Komplexné reštaurovanie starej tlače z roku 1629 zo zbierok Muzea středního Pootaví ve Strakonicích
Eva Barbuščáková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
C. Zprávy a recenze
A. Recenzovaná část
Turismus a jeho dopady na světové kulturní dědictví jako významná kapitola Management Planu
Jitka Šrejberová (Národní památkový ústav, Generální ředitelství Praha)

Příspěvek sleduje problematiku turismu jako významné oblasti v managementu statků světového kulturního dědictví. Turismus je jednou z důležitých kapitol Management Planu statku, stejně jako jeho monitoringu, a je často diskutovaným tématem z hlediska svých dopadů na světové dědictví. Cílem příspěvku je tak shrnout obecný rámec problematiky turismu a na příkladech v České republice rozvinout otázky zaměřené na sladění zájmů turismu a zájmů na zachování mimořádné univerzální hodnoty garantované světovému společenství. V tomto kontextu je Management Plan vyzdvižen jako významný nástroj umožňující interdisciplinárně formulovat zásady a opatření na ochranu a zachování statků světového dědictví. Příspěvek se také stručně věnuje způsobům sledování návštěvnosti v České republice a významu monitoringu pro nastavení optimálních mechanismů řízení turismu.

Klíčová slova:
UNESCO, světové dědictví, kulturní dědictví, turismus, Management Plan, monitoring, památková péče

Cesta k prvnímu českému památkovému zákonu
Michal Novotný (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)

Text s využitím archivních zdrojů sleduje proces přípravy prvního českého památkového zákona od konce 40. let 20. století do 17. března 1958, kdy Národní shromáždění přijalo zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Dokumenty z tohoto procesu jsou cenným zdrojem poznání představ, zájmů a argumentace zainteresovaných stran: památkářů, politiků, státních úředníků a dalších osob. Předmětem zájmu je především proměna pojmu památka v legislativních dokumentech, ale také otázka nezávislého postavení památkových institucí v systému státní správy, to vše v kontextu předchozích (předválečných) legislativních snah. Při srovnání s předválečnými návrhy památkových zákonů (především s tzv. Palečkovou osnovou z roku 1934) vyvstává jako zásadní otázka posouzení kontinuity české památkové péče. Ačkoli se komunistický režim od „kapitalistické“ památkové péče verbálně distancoval, zůstala ideová kontinuita především díky osobnosti Zdeňka Wirtha do značné míry i v nových podmínkách zachována.

Klíčová slova:
kulturní dědictví, památková péče, památkové právo, zákon o kulturních památkách, památkový seznam, Zdeněk Wirth

Zapomenutá dílna B. Škarda z Brna
Joanna Nowak (samostatný badatel)

Článek se zaměřuje na prezentaci dědictví závodu broušeného a malovaného skla „B. Škarda“ z Brna, na osobnosti jeho zakladatele a následovníků. Dílna byla v provozu od roku 1863 až do meziválečného období, proto je po krátkém úvodu stručně představena situace rozvoje českého skla a jeho produkce na sociologicko-politicko-kulturním pozadí přelomu 19. a 20. století. Dále text uvádí výrobky a technické výsledky firmy, která se z malé rodinné řemeslné dílny stala uměleckým závodem o mezinárodní slávě a široké nabídce produktů. Nedílnou součástí dějin podniku je postava jejího zakladatele Benedikta Škardy, který do své smrti v roce 1912 osobně dohlížel na fungování závodu. Je zde představen nejen on, ale celá jeho rodina, především synové Eugen a Metoděj. Poslední část popisuje krátce aktivitu a osudy firmy „B. Škarda“ po úmrtí zakladatele. Text vychází z mj. z textových, kresebných a fotografických materiálů z archivů, nepublikovaných pramenů a restaurátorských zpráv.

Klíčová slova:
mozaika, vitráže, české sklo, malované sklo, Brno, secese, historismus

Hostýnská zakázka Viktora Foerstera ve světle písemných pramenů
Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)

Malíř Viktor Foerster založil na počátku 20. století v ateliéru u sv. Jiří na Hradčanech mozaikářskou dílnu. Ačkoliv je považován za prvního českého mozaikáře, jeho dílo dosud není nijak uceleně zhodnoceno. Pohled na několik desítek realizací se skládá až v poslední době, nejen díky terénnímu průzkumu, ale také prostřednictvím archivních rešerší. Průzkum písemných pramenů zprostředkoval pevná data z Foersterova osobního i pracovního života. Většina dosud prozkoumaných archivních pramenů vypovídá o mozaikářské tvorbě Viktora Foerstera jen na okraji soukromé korespondence, nebo se soustřeďuje na jeho restaurátorské práce. Výjimečně zachovaný soubor dokumentů spjatých se vznikem mozaiky Panny Marie na průčelí poutního kostela na Hostýně (1912) ale může současného čtenáře seznámit také s průběhem práce na novém mozaikovém díle a s názory samotného umělce na podstatu specifické výtvarné techniky.

Klíčová slova:
umění 20. století, mozaika, Viktor Foerster, písemné prameny, Hostýn

B. Nerecenzovaná část
Porovnání fixativů pro techniku pastel
Kateřina Beranová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)

Práce je zaměřena na porovnání vybraných pojivých látek pro účely fixace výtvarné techniky suchého pastelu. K testování byly vybrány fixační roztoky vyziny, akrylátové pryskyřice Paraloid B 72 a derivátů celulózy, konkrétně hydroxypropylcelulózy Klucel E, Klucel G a metylhydroxyetylcelulózy Tylose MH 300. Zvolena byla šetrná aplikační metoda pomocí ultrazvukového minizmlžovače pro nanášení fixativ na modelové vzorky. Byla zkoumána účinnost jednotlivých fixačních roztoků a sledovány barevné i strukturální změny pastelové vrstvy po aplikaci fixativ. Působením urychleného stárnutí světlem a vlhkým teplem byla vyhodnocena odolnost modelových vzorků vůči stárnutí.

Klíčová slova:
pastel, fixace, ultrazvukový zmlžovač, hydroxypropylcelulóza, metylhydroxyetylcelulóza, vyzina, Paraloid B 72

Restaurování suchého pastelu na papíru: Portrét ženy v zeleném od Karla Špillara
Jana Háková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)

Článek podává zestručněnou restaurátorskou zprávu týkající se pastelu na papíru od Karla Špillara. V rozšířeném uměleckohistorickém průzkumu je uvedeno několik dosud nepublikovaných zajímavostí o životě autora a historii restaurovaného díla.

Klíčová slova:
restaurování, suchý pastel, papír, rám, Karel Špillar, identifikace portrétu, Berta Špillarová

Komplexné reštaurovanie starej tlače z roku 1629 zo zbierok Muzea středního Pootaví ve Strakonicích
Eva Barbuščáková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)

Příspěvek představuje projekt komplexního restaurování starého tisku Postilla Aneb Kázanij Ewangelictská Na Neděle a Swátky celého Roku wedlé obyčege Cyrkwe Swaté Wsseobecné Křestianské. Zbierka výkladov nedeľných a sviatočných dní, který byl vydán v roce 1629 na Starém Městě Pražském v dílně tiskaře Pawla Sessia. Objekt restaurování byl ve špatném fyzickém stavu. V celé knize se objevovaly rozsáhlé dobové opravy. Opotřebování, nevhodné zacházení a uchovávání díla způsobily úbytek materiálů a následně přispěly k finální nefunkčnosti knižní vazby spolu s knižním blokem. V rámci bakalářské práce, obhájené v roce 2016 na Fakultě restaurování v Litomyšli, byl objekt podroben potřebnému restaurátorskému zásahu.

Klíčová slova:
restaurování, konzervování, knižní vazba, knižní blok, postila, starý tisk

C. Zprávy a recenze
Fakulta restaurování spolupracuje při restaurování náhrobku Arnošta z Pardubic v Kłodzku
Jakub Ďoubal

Velká nádhera – prezentace kulturního dědictví římského hřbitova Verano
Vladislava Říhová