O časopise

Časopis e-Monumentica je periodikum věnované tématu mezioborové spolupráce v oblasti péče o památky a kulturní dědictví. Jeho cílem je stát se společnou platformou pro příspěvky z nejrůznějších oborů a participujících profesí (dějiny umění, muzeologie, restaurování, technologie, památková péče, stavební obnova a architektura, estetika, ekonomie a ars management apod.).


Časopis uveřejňuje především příspěvky naplňující aspekt interdisciplinarity, ať už představují výstup přímé spolupráce různých oborů na konkrétních tématech, nebo jejich metoda a způsob zpracování reflektuje specifika dalších oborů podílejících se na péči o kulturní dědictví, odlišných od kmenového oboru autora příspěvku. Ve třetí linii zveřejňuje také příspěvky ryze oborové. Podmínkou pro jejich uveřejnění – a všeobec-ným „etickým kodexem“ celého časopisu – bude korektnost autora vůči odborníkům jiných profesí (užití terminologie, srozumitelnost výkladu).

Etické standardy časopisu ke stažení ve formátu PDF 

Ilustrační foto

Kontakty na redakci:


Redakční rada

  • prof. PhDr. Petr Fidler (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, petr.fidler@uibk.ac.at), předseda redakční rady
  • doc. Jaroslav J. Alt, ak. mal. (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, jaroslav.alt@gmail.com)
  • Ing. Karol Bayer (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, karol.bayer@upce.cz)
  • Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, jakub.doubal@upce.cz)
  • doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič (Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická, michal.durovic@vscht.cz)
  • Ak. mal. Igor Fogaš (soukromý restaurátor a soudní znalec umění, igor.fogas@seznam.cz)
  • Dott. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta filozofická, jana.michalcakova@upol.cz)
  • Doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR, v.v.i., slizkova@itam.cas.cz)
  • PhDr. Zdeněk Vácha (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, vacha.zdenek@npu.cz)