Pro autory

Redakce přijímá odborné příspěvky do tří kategorií:

  • typ A: recenzovaný článek – odborný text v českém nebo světovém jazyce, v rozsahu zpravidla 10-20 normostran. Současně s rukopisem autor dodá abstrakt a seznam klíčových slov v češtině, případně také v anglickém jazyce (maximální délka abstraktu je 1000 znaků, 5-7 klíčových slov nebo sousloví, odděleno středníkem) a dále podklad pro resumé v českém, případně také v anglickém jazyce o maximální délce 2700 znaků.
  • typ B: materiálie, případová studie – odborný text v českém nebo světovém jazyce, v rozsahu do 10 normostran. Nepodléhá recenznímu řízení, pouze schválení redakční radou. Současně s rukopisem dodá autor seznam klíčových slov v češtině a v anglickém jazyce a abstrakt v českém, případně také v anglickém jazyce v rozsahu do 1800 znaků.
  • typ C: ostatní (recenze, zprávy o dění v oboru, o odborných akcích) – recenze, esej, kratší zpráva nebo referát, zpravidla o rozsahu do 5 normostran. V českém jazyce.


Formální úprava rukopisů a příloh

Rukopisy dodávejte na adresu redakce: emonumentica@gmail.com v editovatelném textovém dokumentu (MS Word - *.doc, *.docx, Open office – *.odt), nikoli v PDF. Prosíme autory, aby nepoužívali žádné přednastavené formátování Wordu, šablony, makra aj. Výjimkami jsou číslování stran, označení částí textů kurzívou (citáty, názvy děl), použití Wordem přednastaveného formátování nadpisů. Pro dělení odstavců používejte pouze enter. V samotném textu nepoužívejte jiné způsoby zalomení („měkkým entrem“, tabulátorem, mezerníkem apod.). Úpravy zvláštních znaků (matematické či chemické vzorce apod.) nebo zvláštní formátování, budou-li nezbytné pro výsledný text, proběhnou po domluvě s autorem až po dokončeném recenzním řízení.

Přílohy rukopisů (množství proporcionálně podle velikosti souboru, maximálně však 14 příloh na článek) dodávejte v dostatečné kvalitě a rozlišení, v samostatných, nativních souborech. Tj. obrazové soubory – fotografie ve formátu JPG, JPEG, TIFF (rozlišení minimálně 250 DPI), vektorové obrázky v EPS, PDF (vč. sbalených fontů), tabulky a grafy v samostatných XLS souborech nebo jako samostatný editovatelný soubor (nikoli obrázek!). V textu odkazujte na přílohy formou zavedených zkratek v hranatých uvozovkách [Obr. 1], [Tab. 1], [Graf 1], [Příloha 1].

Jednotlivé soubory příloh očíslujte a v samostatném textovém souboru připojte k číslům příloh plné znění popisek. V názvech textového souboru ani souborů příloh prosím nepoužívejte diakritiku a mezery!

Autoři zodpovídají za vyřešení potřebných autorských práv a práv k publikování. Redakce nemůže poskytnout finanční příspěvek na náklady publikování a použití reprodukcí třetích stran. Obecně se však považuje za rozhodující aktuální právní úprava, konkrétně znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském..., a možné výjimky dle § 31, zvláště dle odst. 1c (citace – volné užití díla při vyučování nebo vědeckém výzkumu, je však nutné dílo citovat).


Obecné pokyny pro citování zdrojů

Redakce časopisu e-Monumentica si je vědoma odlišností citačních zvyklostí různých oborů působících v mezinárodní oblasti péče o kulturní dědictví. Vzhledem k specifikům českého prostředí využívá zavedený systém citování podle časopisu Umění www.umeni-art.cz, se zohledněním určitých specifik podle časopisu Zprávy památkové péče http://zpp.npu.cz. Dále platí, že:

  • odkazování na použitou literaturu a další informační zdroje se uvádí průběžně, v poznámce pod čarou.
  • poznámky pod čarou se do textu vkládají pomocí automatického formátování textového editoru, a to bezprostředně za interpunkcí nebo za příslušným výrazem (tj. bez mezery!).
  • v časopise e-Monumentica se nepoužívá systém zkratek názvů časopisů. Názvy časopisů nebo edic jsou vždy uvedeny v úplném znění (tedy American Journal of Archaeology namísto AJA).  
  • jména autorů jsou uváděna pokud možno v úplné podobě (tedy „Ernst Hans Gombrich“ namísto „E. H. Gombrich“)


Ke stažení

Pokyny k úpravě rukopisů ve formátu PDF

Formulář recenzního posudku ve formátu PDF