číslo 1/2017Celé číslo ke stažení jako PDF (35,4 MB)

A. Recenzovaná část
Research on effects of bird excrement on metal materials copper and bronze
Kristen Balogh | Zuzana Slížková Y Kateřina Kreislová (Akademie věd ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky v. v. i.)
Sídliště Komenského Náměstí v Litomyšli. Achillova pata urbanismu města?
Anna Šubrtová | Martina Koukalová (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta a Umělecko-průmyslové muzeum)
Výzkum UV fluorescence vodorozpustných anorganických solí na povrchu historických omítek
Petra Lesniaková | Ivana Studeník Milionová | Jan Vojtěchovský (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
B. Nerecenzovaná část C. Zprávy a recenze
Příklady participace veřejnosti na prezentaci a uchovávání kulturního dědictví
Petr Hudec (Národní památkový ústav, státní správa v Kroměříži)
Spolupráce Fakulty restaurování s Nadací Stanislava Suchardy
Jakub Ďoubal (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování) | Martin Krummholz (Ústav dějin umění AVČR v.v.i.)
Umělecké dědictví poválečné rekonstrukce v česko-nizozemské paralele
Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
A. Recenzovaná část
Research on effects of bird excrement on metal materials copper and bronze
Kristen Balogh | Zuzana Slížková Y Kateřina Kreislová (Akademie věd ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky v. v. i.)

Předkládaná studie se zaměřuje na zkoumání účinku ptačího trusu na měď a bronz. Experiment použil zrychlené testy stárnutí a zaměřil se na vliv specifických chemických složek trusu (kyselina močová, dusičnan sodný, fosforečnan draselný, chlorid draselný a síran draselný). Byl studován také vliv podmínek prostředí (relativní vlhkost 100%, znečištění SO2) a doba trvání expozice. Čisté měděné plechy, měděné plechy se stabilní patinou a bronzové plechy byly kontaminovány korozivními roztoky v kapkách a poté byly po určité expozici zkoumány. 3D digitální mikroskopie ukázaly změny barvy a textury povrchu. Vizuální zhodnocení ukázalo, že kapky vykazovaly viditelné změny během čtyř týdnů a že existují minimální rozdíly mezi expozicí RH a RH + SO2. SEM a SEM-EDS analýzy prokázaly změnu struktury povrchu a také identifikovaly přítomnost hub a prachových částic. Celkově lze říci, že ptačí trus podporuje proces koroze kovů. Patina může po nějakou dobu působit jako ochranná vrstva proti korozi, než se stav začne zhoršovat. K pokročilejším výsledkům by bylo zapotřebí delšího studia.

Klíčová slova:
koroze, ptačí trus, kyselina močová, měď, bronz

Sídliště Komenského Náměstí v Litomyšli. Achillova pata urbanismu města?
Anna Šubrtová | Martina Koukalová (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta a Umělecko-průmyslové muzeum)

Článek mapuje stavební proměny urbanisticky problematické lokality Komenského Náměstí v Litomyšli s důrazem na období normalizace, kdy se zde postavilo jednotvárné sídliště s typizovanými panelovými domy, přestože původní projekt počítal s domy atypickými, respektujícími sousední historickou zástavbu. Článek věnuje pozornost i novodobým terénním úpravám sídliště, prováděným v rámci regenerace nábřeží Loučné podle projektu Ateliéru AP Josefa Pleskota.

Klíčová slova:
architektura, urbanismus, památková péče, asanace, panelové sídliště, Ivo Loos, Jindřich Malátek, Ladislav Machoň, Josef Pleskot

Výzkum UV fluorescence vodorozpustných anorganických solí na povrchu historických omítek
Petra Lesniaková | Ivana Studeník Milionová | Jan Vojtěchovský (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

V oboru konzervování-restaurování dosud nebyla, minimálně v českém jazyce, publikovaná dostatečně podrobná a tudíž i věrně reprodukovatelná metodika průzkumu objektů kulturního dědictví metodou UV fluorescenční fotografie. Také proto jsou výsledky nejen tuzemských, ale i zahraničních průzkumů často navzájem neporovnatelné. Z tohoto důvodu byl v rámci práce prezentované v předkládaném článku navrhnut optimální postup pro použití metody UV fluorescenční fotografie v konzervátorsko-restaurátorské praxi. Hlavní oblastí zájmu článku je ale využití UV fluorescenční fotografie v průzkumu eflorescencí vodorozpustných solí vyskytujících se v historických omítkách a zdivu. Tato problematika zahrnuje pro praxi velmi důležitou otázku, a to jakým způsobem může UV fluorescence solí přispět ke zjištění jejich přítomnosti na povrchu omítek, případně jiných materiálů objektů kulturního dědictví. Hlavním přínosem práce je systematické studium a dokumentace UV fluorescence anorganických solí kontaminujících vápenné omítky metodou UV fluorescenční fotografie, realizovanou na základě kompilace postupů uvedených v odborné literatuře.

Klíčová slova:
UV fluorescence, UV fluorescenční fotografie, konzervování, restaurování, vodorozpustné anorganické soli, průzkum nástěnné malby

B. Nerecenzovaná část
Mozaika Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích a její autor Jaroslav Pantaleon Major
Josef Klazar (samostatný badatel, České Budějovice)

Příspěvek objasňuje některé méně známé okolnosti týkající se mozaikové výzdoby fasády kostela Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích a také autora jejího návrhu, benediktina Jaroslava Pantaleona Majora. Průzkum archivních fondů a dobových publicistických textů přináší poznatky, které jsou zajímavé nejen z hlediska chystaného restaurování fasády, ale také jako doklad šíření muzívního umění v českém prostředí.

Klíčová slova:
církevní umění, mozaika, České Budějovice, Viktor Foerster, Beuronská škola

Restaurování perokresby Studie k obrazu Černé jezero od Jana Preislera
Luisa Wáwrová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

Článek představuje výsledky restaurování malé kresebné studie od Jana Preislera, uložené ve Východočeské galerii v Pardubicích. Jedinečný nález rukopisu autora, který se dochoval na zadní straně kresby, vedl nejen k přijetí technických opatření umožňujících prezentaci obou stran díla, ale objasnil také některé okolnosti vzniku kresby, především pomohl upřesnit její dataci.

Klíčová slova:
Jan Preisler, perokresba, Černé Jezero, mezinárodní výstava umění v Mnichově, restaurování

Komplexní restaurátorský zásah na malovaných medailonech klenby kaple sv. Josefa v poutním kostele v Klokotech, jejich ikonografický koncept a grafické předlohy
Martina Poláková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

Jádrem teoretické části komplexního restaurátorského zákroku bylo nalezení hypotetických předloh pro cyklus malovaných medailonů v kapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech, představující nezbytnou podmínku pro uskutečnění rekonstrukčního doplnění zdejších výjevů, a dále rekonstrukce maleb podle těchto předloh. Malby vzniklé kolem roku 1714 byly v minulosti poškozeny a minimálně jednou opravovány. Přemalby však nerespektovaly obsah výjevů a jejich technická a technologická úroveň byla velmi nízká. Proto bylo rozhodnuto je sejmout a chybějící místa doplnit. Vzhledem ke špatnému stavu původních barokních maleb bylo nejprve zapotřebí identifikovat ikonografický obsah jednotlivých výjevů. Dané poznatky byly následně použity ve fázi hledání předloh. K více než polovině výjevů byly dohledány hypotetické předlohy v podobě grafických děl pocházejících převážně z dílen vlámských a německých umělců 17. a 18. století. Pro další výjevy byly nalezeny dílčí materiály a ikonografické analogie. Ty umožnily doplnit chybějící místa v barevné vrstvě tak, aby bylo dosaženo vizuální a obsahové celistvosti děl. Výsledky práce, zejména v komparaci s podobou maleb před restaurováním, poukázaly na velký význam hlubší orientace v ikonografickém obsahu restaurovaného objektu, zvláště pak v případech, kdy stanovená koncepce směřuje k rekonstrukci chybějících částí.

Klíčová slova:
barokní nástěnné olejomalby, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech, reprodukční grafika, grafické předlohy, elektronické databáze sbírek uměleckých děl, rekonstrukce, ikonografický cyklus sv. Josefa

C. Zprávy a recenze
Příklady participace veřejnosti na prezentaci a uchovávání kulturního dědictví
Petr Hudec (Národní památkový ústav, státní správa v Kroměříži)

Spolupráce Fakulty restaurování s Nadací Stanislava Suchardy
Jakub Ďoubal (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování) | Martin Krummholz (Ústav dějin umění AVČR v.v.i.)

Umělecké dědictví poválečné rekonstrukce v česko-nizozemské paralele
Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)