1 / 2017

A. Recenzovaná část

Research on effects of bird excrement on metal materials copper and bronze

Kristen Balogh | Zuzana Slížková | Kateřina Kreislová (Akademie věd ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky v. v. i.). 

The presented study was aimed at understanding the effects of bird excrement on copper and bronze. The experiment used accelerated aging tests and focused on the impact of specific chemical components of droppings (uric acid, sodium nitrate, potassium dehydrate phosphate, potassium chloride and potassium sulpate). The effects of environmental conditions (relative humidity of 100%, SO2 pollution) and exposure duration were also studied. Pure copper sheets, coppers sheets with a stable patina, as well as bronze sheets were contaminated by corrosive drops and then, after exposition, investigated. The 3D digital microscopy showed the changes in surface colour and texture. Visual evaluation showed that the drops displayed visible changes within four weeks and that there are minimal differences between RH + SO2 exposure. SEM and SEM-EDS showed the change in surface texture and also identified the presence of fungi and dust particles. Overall, bird droppings do promote the corrosion process of metals. A patina can act as a protective layer against corrosion for some time before it begins to deteriorate. A longer study is required to see more developed results.

Key words: corrosion; bird excrement; uric acid; copper; bronze

Článek ke stažení v PDF (5,8 MB)

 

Sídliště Komenského Náměstí v Litomyšli. Achillova pata urbanismu města?

Anna Šubrtová | Martina Koukalová (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta a Umělecko-průmyslové muzeum) 

Článek mapuje stavební proměny urbanisticky problematické lokality Komenského Náměstí v Litomyšli s důrazem na období normalizace, kdy se zde postavilo jednotvárné sídliště s typizovanými panelovými domy, přestože původní projekt počítal s domy atypickými, respektujícími sousední historickou zástavbu. Článek věnuje pozornost i novodobým terénním úpravám sídliště, prováděným v rámci regenerace nábřeží Loučné podle projektu Ateliéru AP Josefa Pleskota.

Klíčová slova: architektura; urbanismus; památková péče; asanace; panelové sídliště; Ivo Loos; Jindřich Malátek; Lubomír Reml; Ladislav Machoň; Josef Pleskot

Článek ke stažení v PDF (4,59 MB)

 

Výzkum UV fluorescence vodorozpustných anorganických solí na povrchu historických omítek

Petra Lesniaková | Ivana Studeník Milionová | Jan Vojtěchovský (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování) 

V oboru konzervování-restaurování dosud nebyla, minimálně v českém jazyce, publikovaná dostatečně podrobná a tudiž i věrně reprodukovatelná metodika průzkumu objektů kulturního dědictví metodou UV fluorescenční fotografie. Také proto jsou výsledky nejen tuzemských, ale i zahraničních průzkumů často navzájem neporovnatelné. Z tohoto důvodu byl v rámci práce prezentované v předkládaném článku navrhnut optimální postup pro použití metody UV fluorescenční fotografie v konzervátorsko-restaurátorské praxi. Hlavní oblastí zájmu článku je ale využití UV fluorescenční fotografie v průzkumu eflorescencí vodorozpustných solí vyskytujících se v historických omítkách a zdivu. Tato problematika zahrnuje pro praxi velmi důležitou otázku, a to, jakým způsobem může UV fluorescence solí přispět ke zjištění jejich přítomnosti na povrchu omítek, případně jiných materiálů objektů kulturního dědictví. Hlavním přínosem práce je systematické studium a dokumentace UV fluorescence anorganických solí kontaminujících vápenné omítky metodou UV fluorescenční fotografie, realizovanou na základě kompilace postupů uvedených v odborné literatuře.

Klíčová slova:  UV fluorescence; UV fluorescenční fotografie; konzervování-restaurování; vodorozpustné anorganické soli; průzkum nástěnné malby

Článek ke stažení v PDF (2,04 MB)

 

B. Nerecenzovaná část

Mozaika Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích a její autor Jaroslav Pantaleon Major

Josef Klazar (samostatný badatel, Lázně Bělohrad)

Příspěvek objasňuje některé méně známé okolnosti týkající se mozaikové výzdoby fasády kostela Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích a také autora jejího návrhu, benediktina Jaroslava Pantaleona Majora. Průzkum archivních fondů a dobových publicistických textů přináší poznatky, které jsou zajímavé nejen z hlediska chystaného restaurování fasády, ale také jako doklad šíření muzívního umění v českém prostředí. 

Klíčová slova: církevní umění; mozaika; České Budějovice; Viktor Foerster; Beuronská škola

Článek ke stažení v PDF (2,27 MB)

 

Restaurování perokresby Studie k obrazu Černé jezero od Jana Preislera

Luisa Wáwrová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

Článek představuje výsledky restaurování malé kresebné studie od Jana Preislera, uložené ve Východočeské galerii v Pardubicích. Jedinečný nález rukopisu autora, který se dochoval na zadní straně kresby, vedl nejen k přijetí technických opatření umožňujících prezentaci obou stran díla, ale objasnil také některé okolnosti vzniku kresby, především pomohl upřesnit její dataci.

Klíčová slova: Jan Preisler; perokresba; Černé jezero; mezinárodní výstava umění v Mnichově; restaurování

Článek ke stažení v PDF (3,04 MB)

  

Komplexní restaurátorský zásah na malovaných medailonech klenby kaple sv. Josefa v poutním kostele v Klokotech, jejich ikonografický koncept a grafické předlohy

Martina Poláková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

Jádrem teoretické části komplexního restaurátorského zásahu bylo nalezení hypotetických předloh pro cyklus malovaných medailonů v kapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech, představující nezbytnou podmínku pro uskutečnění rekonstrukčního doplnění zdejších výjevů. Malby vzniklé kolem roku 1714 byly v minulosti poškozeny a minimálně jednou opravovány. Přemalby však nerespektovaly obsah výjevů a jejich technická a technologická úroveň byla velmi nízká. Proto bylo rozhodnuto je sejmout a chybějící místa doplnit. Vzhledem ke špatnému stavu původních barokních maleb bylo nejprve zapotřebí identifikovat ikonografický obsah jednotlivých výjevů. Dané poznatky byly následně použity ve fázi hledání předloh. K více než polovině výjevů byly dohledány hypotetické předlohy v podobě grafických děl pocházejících převážně z dílen vlámských a německých umělců 17. a 18. století. Pro další výjevy byly nalezeny dílčí materiály a ikonografické analogie. Ty umožnily doplnit chybějící místa v barevné vrstvě tak, aby bylo dosaženo vizuální a obsahové celistvosti děl. Výsledky práce, zejména v komparaci s podobou maleb před restaurováním, poukázaly na velký význam hlubší orientace v ikonografickém obsahu restaurovaného objektu, zvláště pak v případech, kdy stanovená koncepce směřuje k rekonstrukci chybějících částí.

Klíčová slova: barokní nástěnné olejomalby; kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech; reprodukční grafika; grafické předlohy; elektronické databáze sbírek uměleckých děl; rekonstrukce; ikonografický cyklus sv. Josefa

Článek ke stažení v PDF (8,21 MB)

  

C. Zprávy a recenze

Příklady participace veřejnosti na prezentaci a uchovávání kulturního dědictví

Petr Hudec (Národní památkový ústav, státní správa v Kroměříži)

 

Spolupráce Fakulty restaurování s Nadací Stanislava Suchardy

Jakub Ďoubal (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování) | Martin Krummholz (Ústav dějin umění AVČR v.v.i.)

 

Umělecké dědictví poválečné rekonstrukce v česko-nizozemské paralele

Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

 

Články v rubrice ke stažení v PDF (8,95 MB)

Celé číslo 1/2017 ke stažení jako celek v PDF (35,3 MB)